خط زمانی رویداد ها

فروردين ۱۳۹۹
۱۱ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۲ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۳ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۴ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۵ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۶ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۷ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۸ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۱۹ فروردين ۱۳۹۹
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۲۰ فروردين ۱۳۹۹
مسابقه خانه ای در برابر کرونا

فراخوان مسابقه خانه ای در برابر کرونا

مسابقه خانه ای در برابر کرونا مسابقه طراحی خانه هایی که در دوران شیوع بیماری کرونا ، ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۲۷ فروردين ۱۳۹۹
۲۸ فروردين ۱۳۹۹
همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران

همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران

همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا   به دلیل استقبال گسترده مراکز ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
۲۸ فروردين ۱۳۹۹
همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران

همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران

همایش ملی میراث معماری کرانه ­های ساحلی جنوب ایران و شهرهای فردا   به دلیل استقبال گسترده مراکز ...

۰۸:۰۰ - ۱۸:۰۰
مشاهده جزئیات
رویدادی یافت نشد
بارگذاری بیشتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن