تأليفاتمجلاتمقالاتنشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی 44 پاییز 1395 بخش 3

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

 
۲۱- Reading the Perception of Audience in Modern Conservation of Historical Monuments | Maryam Shirvani *، dr Hossein Ahmadi، dr Rasool Vatandoust
 
۲۲- Coffee Houses at Qajar age an Infrastructure for Folk Art Boom | Fatemeh Dorjvar  
 
۲۳- Investigation of factors which affect the formation of different types of Housing in old context of Gorgan | Nasrin Rahneshan، Dr Ali Emami 
 
۲۴- The impact of Management Information System on Employees’ Performance of Tehran Province Water and Wastewater Company in District 5 | dr MohammadReza RAbiee Mandajin، Zahra Pooresmaeel 
 
۲۵- Investigation of Organizational Coach-Oriented Role in Mental Health and Team Performance of Employees in General Directorate of Youth and Sport of Ardabil Province | Daryoush Mohammadi 
 
۲۶- Principles and purposes of expropriation and restriction of ownership of urban lands by the government | Seyyed Ali Mohammad Yasrebi، Jalil Ghanavati، Mehdi Kazemzadeh 
 
۲۷- Study on Iranian Traditional houses and match it with contemporary housing | Darya Nosrat Pour *، Dr Hassanali Pourmand، dr Ali Afshar
 
۲۸- Investigating atmospheric instability indices coinciding with hails of moderate to severe size diameters: case study: Synoptic station in Bandar Abbas | Dr Mahdi Modiri، Mahdi Khazaei *، dr Esmaeil Abbasi، Elham Modiri
 
۲۹- Reflection on the physics of light in the quality of the House’s spaces (Case Study: Qajar era homes in Yazd) | Haniye Eslami NosratAbadi *، Somaiye Omidvari
 
۳۰- Diversity management and its effect on staffs’ affective commitment with study on mediation role of Transformational leadership and perceived justice | Zohreh Sharei 
 

 


مقاله ۲۱ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

 Reading the Perception of Audience in Modern Conservation of Historical Monuments | Maryam Shirvani *، dr Hossein Ahmadi، dr Rasool Vatandoust

According to the non-physical aspects of conservation in the world today and intangible effects were considered serious. Conservation process, but help to understand the purpose and effect of not reading, but perception is a matter of epistemological roots in philosophy and in modern philosophy the process of understanding a monument-art conservation in connection with the audience is important. The audience as an integral part of the conservation that is effective in the formation of the protective interactions. So how to understand and get the audience’s perception of the effectiveness and value in him is vital. On this basis, the aim of this paper is to review and reach the audience in understanding how the process is the philosophical foundations value conservation and the main question raised is whether the formation is based on the principles of philosophy devoted to protecting the perception place?
 

مقاله ۲۲ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

Coffee Houses at Qajar age an Infrastructure for Folk Art Boom | Fatemeh Dorjvar  

The present research with an emphasis on coffee houses at Qajar age has recognized motives and effect of social and political factors such as conditional event in formation of art traditions in coffee house so as to examine the communication function of coffee house painting at this space. Coffee house at Qajar age has been found as a place for people’s gathering which had communicative-cultural function in parallel to people’s daily activity. Extensiveness of political and social events and diversity of effective art and cultural activities in these gatherings which have caused acquisition of clients have increased significance of function at this space. Most of the arts including coffee house painting increased in the context of this place. With regard to the research findings, despite related works which have grounded on folk art boom in coffee house painting, it can perceive the controversial effect of this art event in the society focused on this art’s intellectual approach to the subjects with transnational themes which had caused people’s awakening. The present research intends to detect the factors contributed in formation of coffee house painting with the effective national-religious themes in social events at Qajar age.

ادامه مطلب
مجله پژوهش های باستان شناسی ایران شماره 12 (2)
 
 

مقاله ۲۳ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

Investigation of factors which affect the formation of different types of Housing in old context of Gorgan | Nasrin Rahneshan، Dr Ali Emami 

Typology solution in architecture science seeks classifying constructions and spaces in terms of join features. Typology studies can be infrastructure of design in micro and minor levels. Therefore being oblivious of it in architecture and city planning can lead to state of chaos in urban aspect and makes heterogeneous urban textures. Current paper seeks to find factors influencing on formation of different housing types in old texture of Gorgan and to generalize them in contemporary designs. By influencing in all ratios from residential areas to alley and neighborhood it can make a texture to solve problems such as density and transportation. The research method is descriptive-analytical. Information were obtained and analyzed by a combination of documentation studies and deep interview with experts` views where some questions were asked in old texture of Gorgan. The research findings indicated that economy factor has an effective role in type of design of old residential texture of Gorgan along with two factors of climate and culture. Economic factor has had abundant influence in size of houses, their communication and climate left influence in formation of appearance of buildings and their yards and finally culture left effect on religious factors, social relations, security and so on) finally the results indicate old texture of Gorgan apply certain and systematic principles in design in which all sporadic sections look like a uniform.

 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۴ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

The impact of Management Information System on Employees’ Performance of Tehran Province Water and Wastewater Company in District 5 | dr MohammadReza RAbiee Mandajin، Zahra Pooresmaeel 

 

The aim of this study was to investigate the impact of management information system on employees’ performance of Tehran Province Water and Wastewater Company in district 5. The present study was an applied research in terms of purpose and a descriptive correlational survey in terms of method. Cochran’s formula was used to determine sample size which was 219 employees. The statistical sample was selected using simple random sampling. A standard questionnaire was distributed among them to answer the questions. Some experts were asked to give their opinion on the face validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was examined using Cronbach’s alpha test. The data were analyzed using linear regression test. The results indicated that management information system affects employees’ performance, decision-making, and reducing time of activities in Tehran Province Water and Wastewater Company in district 5. Friedman test results to rank the impact of management information system on employees’ performance indicated that performance of employees is the first priority in terms of effectiveness.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۵ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

Investigation of Organizational Coach-Oriented Role in Mental Health and Team Performance of Employees in General Directorate of Youth and Sport of Ardabil Province | Daryoush Mohammadi 

The aim of this study was to investigate the role of coach-oriented organization and team performance in the mental health staff General Directorate of Youth and Sport of Ardabil. Descriptive and correlational methodology has been applied to the target and the field was done in this study population all staff General Directorate of Youth and Sport was Ardabil province in the number of them 85 persons. Limited due to the small population size of the population sampled and analyzed, so is the population size and sample size. To collect data from questionnaires in coach-oriented organization and team performance staff (researchers) and mental health (Goldenberg and Hiller, 1979) was used. To analyze the data descriptive statistics (frequency tables mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regressions) is used in which the coach-oriented organizational relationship with the staff in mental health and team performance The SPSS19software were analyzed.

 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۶ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

 Principles and purposes of expropriation and restriction of ownership of urban lands by the government | Seyyed Ali Mohammad Yasrebi، Jalil Ghanavati، Mehdi Kazemzadeh 

Clarification of the legal and religious status of property ownership rights and paving the way for elimination of defects and completing existing rules and therefore, expanding economic security as well as determining and explaining the limits of expropriation by religious legitimate government and religious statement of permission of such an action from the Islamic State and clearing objectives which cause political system ignore ownership of individuals and expropriation of them are among thing which are required to be reviewed in the Iranian legal system because article 1 of the urban land law approved in 1987 states that: “this law was passed in order to regulate and formulate issues related to land and increased supply and reforming and stabilizing its price as one of the major factors of production and public and social welfare and creating more accurate and wider backgrounds to maintain and exploit the lands as well as allowing for the implementation of Article 31 and meeting the goals set forth in Articles 43, 45 and 47 of constitution of the Islamic Republic of Iran to provide housing and public facilities”. Nevertheless, the author of this article is trying to answer this question that what are legal basis and purposes of expropriation and limiting urban lands ownership?
 
 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۷ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴ (ضمیمه)

Study on Iranian Traditional houses and match it with contemporary housing | Darya Nosrat Pour *، Dr Hassanali Pourmand، dr Ali Afshar

Traditional houses enjoy an organizing with inner spaces based on religious and traditional notions of Iranian families. Space flexibility, readability, introversion, spatial hierarchy and family privacy have had a special status in architecture of Iranian houses, replaced with an outward-oriented architecture. The traditional architecture which has had all the necessary spaces for any communication inside the house has converted to the hotel architecture that its residents have not expected the stability and comfort from it, to whom just the equipment and services at hotel architecture are of great importance to which they have no sense and attachment. Living at contemporary houses has raised the problems such as reduced sense of belonging, comfort and emotional and family problems. The present research intends to compare traditional houses with contemporary houses by study on architecture plans of Iranian traditional houses and emphasis on their spatial richness and quality so as to get familiar with spatial concepts of these houses and take an effective step on how to influence these neglected concepts on single-dimensional spaces of contemporary houses. 
 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۸

Investigating atmospheric instability indices coinciding with hails of moderate to severe size diameters: case study: Synoptic station in Bandar Abbas | Dr Mahdi Modiri، Mahdi Khazaei *، dr Esmaeil Abbasi، Elham Modiri

Hail phenomenon is one of the hazardous weather phenomena that can make the highest amount of damage to farms, gardens, cars, rooftops, etc. in a very short time (a few minutes), depending on the diameter of the particles. One of the best ways to study this devastating climatic phenomenon is the use of atmospheric instability indices. The indices which are calculated with the help of radiosonde data give a fairly comprehensive vision regarding the occurrence of such phenomenon. In this study, the incidence of moderate to severe hail is investigated in the period of 1990-2010. First, the atmospheric codes related to hail phenomena were applied to extract the data, then radiosonde data in intended time were received and applying the RAOB software, the physical status of atmosphere was studied.
 

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۹

 Reflection on the physics of light in the quality of the House’s spaces (Case Study: Qajar era homes in Yazd) | Haniye Eslami NosratAbadi *، Somaiye Omidvari

Suitable utilization of daylight in architecture, in addition to meeting the physical and emotional needs of human increase the quality of living spaces. From this perspective, our country’s rich architecture has valuable achievements and experiences, which requires recognizing and introducing it to the architectural community of Iran and the world. The present research intends to examine the various qualities made at the back of light entrances using descriptive-analytical method, field observation and study on library documents and obtain the factors contributed in creation of these qualities and take step to reuse these ideas in modern architecture.

ادامه مطلب
فصلنامه علمی هنری اثر شماره 78

دریافت کامل مقاله


مقاله ۳۰

Diversity management and its effect on staffs’ affective commitment with study on mediation role of Transformational leadership and perceived justice | Zohreh Sharei 

The present research aims to examine the relationship between diversity management and its effect on staffs’ affective commitment with study on mediation role of Transformational leadership and perceived justice in Qaen health network. In theoretical sector with integration of human resource management and performance theories and the theory of diversity and leadership, a theoretical model has been made. The main question of research is when the diversity management puts a positive effect on staffs’ affective commitment and why these two variables affect each other. The statistical population consists of all the staffs at the administrative sector in Qaen health network. After collecting data, the hypotheses were tested using the structural equation technique and software Smart PLS. the results from statistical analyses indicated that diversity management puts a positive effect on staffs’ affective commitment, but diversity management does not put a positive effect on perceived justice. Transformational leadership has a mediation role between diversity management and perceived justice. The perceived justice has a mediation role in effect of transformational leadership and staffs’ affective commitment. Further transformational leadership and perceived justice have a mediation role between the diversity management and affective commitment.

ادامه مطلب
مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری 34
 

دریافت کامل مقاله


 

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن