تأليفاتمجلاتمقالاتنشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی 44 پاییز 1395 بخش 2

فهرست مقالات در  نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

 
۱۱- طراحی و اعتبار سنجی ابزاری جهت ارزیابی دوسو توانی در مدیریت سازمانی کیومرث نیازآذری، دکتر محمد صالحی، دکتر سهیلا خسروابادی 
 
۱۲- مفهوم پیوستگی در شکل‌گیری و توسعه کانسپت طراحی معماری؛ نمونه موردی: معماری سنتی ایران دکتر سعیده دهقانی ناژوانی 
 
۱۳- بررسی ساختار کالبدی بازار به عنوان عنصر حیاتی بافت شهری قدیم؛‌ مورد پژوهی: بازار کاشان سیده صدیقه دادور *، فاطمه دانش، دکتر زهرا عباسی
 
۱۴- بررسی جایگاه و نقش مشارکت کودکان در طراحی و برنامه‌ریزی شهرها با تاکید بر روان‌شناسی محیط کودکانه نفیسه گلستانی *، محسن کمالی، محبوبه روشن
 
۱۵- تأثیرات متقابل رفتار سیاسی و اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی شهرداری بوشهر) | دکتر ایوب شیخی، دکتر مهدی مصلحی *، دکتر اعظم صالحی
 
۱۶- مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست شهری با ارائه راهکارهایی در برنامه‌ریزی شهری؛ نمونه موردی: لواسان | حسین صداقت نوری 
 
۱۷- فراتحلیل تبیین نظریه ها، الگوها، روشها و تکنیک‌های خلاقیت در معماری و طراحی شهرهای خلّاق پریا شفیع پوریورد شاهی، حمید رضا طبی مسرور، مریم محفوظیان، شهرام شریفی 
 
۱۸- ارزیابی پردیس‌های درون شهری بر اساس نیازهای بانوان شهروند، نمونه موردی: مناطق شهرداری کرمان الهام شیروانی فراهانی 
 
۱۹- تاثیر عامل جغرافیای اقلیم‌گرای شهری و طبیعی بر داستان کوتاه نویسندگان خوزستان (با تاکید بر داستان‌های بهرام حیدری) دکتر منوچهر تشکری، دکتر پروین گلی زاده، پروانه حلوسی 
 
۲۰- ارزیابی فرهنگ محیط زیست در توسعه پایدار صنعت هسته‌ای کشور پونه قائمی *، دکتر سید محمد شبیری، دکتر مریم لاریجانی، دکتر بهروز رکرک
 

مقاله ۱۱ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

طراحی و اعتبار سنجی ابزاری جهت ارزیابی دوسو توانی در مدیریت سازمانی کیومرث نیازآذری، دکتر محمد صالحی، دکتر سهیلا خسروابادی 

هدف این پژوهش طراحی ابزاری جهت ارزیابی استراتژی دوسو توانی در سازمان می­باشد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش نمونه ای ۱۷۳ نفری از اعضا هیئت علمی (با مرتبه علمی استادیار به بالا) ازدانشگاه­های استان خراسان شمالی در سال تحصیلی ۹۴-۹۵ با استفاده از فرمول کوکران با روش طبقه­ای نسبی انتخاب گردیدند. در این مطالعه با توجه به هدف و ماهیت پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی استفاده شده است. نتایج حاصل از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و به روش هدفمند از ۱۴ نفر از اساتید خبره دانشگاهی منجر به ساخت پرسشنامه اولیه محقق ساخته در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت با ۷۱ گویه گردید که با انجام تحلیل اکتشافی ۱۰گویه به دلیل مقادیر اشتراک استخراجی کوچک تر از ۰.۵ حذف گردید. روایی محتوایی پرسشنامه توسط خبرگان دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت. برای بررسی روایی سازه، از دو معیار روایی همگرا و واگرا استفاده شد.
 

مقاله ۱۲ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

مفهوم پیوستگی در شکل‌گیری و توسعه کانسپت طراحی معماری؛ نمونه موردی: معماری سنتی ایران دکتر سعیده دهقانی ناژوانی 

‌مـعماری‌ ایران چون بسیاری دیگر از مظاهر فرهنگی در طول تاریخ حیات خود‌ از‌ تداوم‌ کـم­نـظیری بـرخوردار بوده است؛ البته چنین نیست که قوم ایرانی از آغاز تمدن شهر‌ نشینی خود همواره بـه ساختن بناهائی کاملاً مشابه هم و بی هیچ تغییری‌ در زمینه طرح و بنیاد‌ پرداخته بـاشد، بلکه منظور آنست کـه از هـنگامی­که فن ساختمانی پس از طی یک­دوره ابتدائی مراحل تکامل خود را پیمود و شیوه خاص خود را پی­ریزی کرد، دیگر آن خصوصیاتی‌ را که معماری سرزمین ایران بدانها باز شناخته می­شود، در طی قرون متمادی هرگز از دست ننهاد. در این پژوهش که یک پژوهش «استدلالی- استنتاجی» می­باشد، با مطالعه مبانی نظری و بررسی سیر تاریخی کانسپت­های معماری در  ادوار مختلف و اقلیم­های مختلف سعی در اثبات این فرضیات صورت می گیرد که کانسپت­های طراحی معماری ایران در ادوار مختلف و در اقلیم­های مختلف دارای یک پیوستگی و ثبات بوده است.

ادامه مطلب
فصلنامه هویت شهر شماره 22
 

مقاله ۱۳ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

بررسی ساختار کالبدی بازار به عنوان عنصر حیاتی بافت شهری قدیم؛‌ مورد پژوهی: بازار کاشان سیده صدیقه دادور *، فاطمه دانش، دکتر زهرا عباسی

فضاهای تجاری همواره از اجزای جدا نشدنی کالبد شهرها بوده و هستند؛ و بازار نمونه­ای بارز این مراکز در معماری سنتی ایران به شمار می­رود. بازارهای سنتی ایران با سابقه کهن خود در کنار جنبه اقتصادی از نقش فعال اجتماعی نیز برخوردار بوده اند و در بسیاری از شهرهای کشورمان می­توانیم همجواری عناصر شاخص مذهبی و فرهنگی را با بافت بازار مشاهده کنیم. هر ساختمانی بازتاب ذهنی ساکنان آن است و این ذهنیت به طور جدایی­ناپذیری از آن ساختمان باقی است و تعیین­کننده نهادی که در آن ساختمان پدید می آید. ساختمان و کالبد بازار علاوه بر تاثیر پذیر از رویدادهای تاریخی، با توجه به شرایط جغرافیایی- فرهنگی شهر ساخته می شود؛ و سه عامل فرهنگ، عوامل ساختاری و عوامل کارکردی را می توان جزء عناصر تاثیرگذار در شکل گیری کالبد دانست. مقاله پیش رو سعی بر این دارد ابتدا به بررسی مفهوم بازار و ویژگی های کالبدی آن بپردازد؛ سپس بازار کاشان را از لحاظ ساختار کالبدی مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی و تلفیقی از شیوه های کمی و کیفی است و شیوه بررسی پژوهش به صورت پیمایشی، مصاحبه، عکسبرداری و تحلیل یافته ها می باشد.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۴ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

بررسی جایگاه و نقش مشارکت کودکان در طراحی و برنامه‌ریزی شهرها با تاکید بر روان‌شناسی محیط کودکانه نفیسه گلستانی *، محسن کمالی، محبوبه روشن

ایجاد یک فضای شهری برای رفاه کودکان مستلزم توجه به تنوع موضوعات برنامه­ریزی و طراحی شهر است. یک فضای هدایت شده نشان می­دهد که چگونه با بازطراحی شاخصها و بکارگیری صحیح آنها می­توان فضاهای شهری دوستدار کودک ایجاد نمود. فضاهای هدایت شده می­توانند در مسیری طراحی شوند که موانع دسترسی مستقل کودکان را کاهش دهند  و این در راستای برنامه ریزی برای ایجاد شهردوستدارکودک است. در این میان توجه به مشارکت کودکان در فرایند طراحی و برنامه­ریزی شهرها از مهمترین موضوعات در زمینه شهرهای دوستدار کودک است که موضوع مقاله حاضر را تشکیل داده است. در ضمن بررسی ابعاد روان­­شناختی محیط کودکانه در قالب نگاهی به روانشناسی محیطی نیز مورد نظر بوده است. روش تحقیق مقاله «توصیفی- تحلیلی» و روش «فراتحلیل» است که از پیمایش محیطی و مشارکتی کودکان برای ارائه الگوی مشارکت و بسترسازی برای آن استفاده کرده است. بدین­منظور با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ارائه تعاریفی در باب مشخصات شهرهای دوستدار کودک و مشارکت کودکان در امور شهری، با توجه به روند مشارکت کودکان در پروژه های شهری، راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت کودکان و نوجوانان در شکل گیری فضاهای شهری ارائه شده است.

ادامه مطلب
نشریه علمی-پژوهشی نامه معماری و شهرسازی شماره 4

دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۵ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

تأثیرات متقابل رفتار سیاسی و اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (مطالعه موردی شهرداری بوشهر) | دکتر ایوب شیخی، دکتر مهدی مصلحی *، دکتر اعظم صالحی

رفتار سیاسی به معنی رفتار قابل مشاهده فرد هنگامیکه به دنبال اهداف خود است، می­باشد. این رفتارهای سیاسی در حوزه مدیریت را به عنوان استراتژی های سیاسی، تاکتیک های نفوذ، تاکتیک­های سیاسی، و مانور سیاسی نیز تعریف می­کنند. از آنجا که تاکنون مطالعات کمی در این حوزه صورت گرفته، هدف ما در این مطالعه بررسی نقش رفتار سیاسی بر تعهد سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی اخلاق حرفه ای است. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران شهرداری بوشهر (۱۶۰۰ نفر) بود که بر اساس جدول مورگان ۳۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب، و پس از جمع­آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ و روایی صوری و محتوایی آن با بهره گیری از نظرات اساتید و صاحبنظران این حوزه تایید شدند.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۶ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

مشارکت شهروندان در حفظ محیط زیست شهری با ارائه راهکارهایی در برنامه‌ریزی شهری؛ نمونه موردی: لواسان | حسین صداقت نوری 

امروزه محیط زیست شهرها به دلیل مشکلات عمده زیستی و افزایش میزان آلاینده­ها دچار مشکلات عمده زیست­محیطی بوده که باعث چالشهای عمده در سطح شهرها شده­اند؛ چنانچه «مشارکت و محیط زیست» در سه دهه اخیر بیش از پیش درکنار هم و در قالب رهیافتی جدید در خصوص رویکردهای حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. از این­رو یکی از شاخص­های درجه توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است که شهروندان در آن کشور برخوردارند. از طرفی طرحها و برنامه­هایی که از سوی دستگاهای متولی مانند سازمان محیط زیست و شهرداری جهت حفظ این زیستگاه­ها و کاهش تخریب محیط زیست شهری ارائه و اجرا شده­اند، غالباً موفقیت چندانی نداشته­اند که به نظر می­رسد حلقه گمشده این طرحها، مردم و اهمیت مشارکت آنان است که غالباً نادیده گرفته شده و غیبت مردم، نتیجه­ای جز شکست این طرحهای زیست محیطی در پی نداشته است.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۷ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی ۴۴

فراتحلیل تبیین نظریه ها، الگوها، روشها و تکنیک‌های خلاقیت در معماری و طراحی شهرهای خلّاق پریا شفیع پوریورد شاهی، حمید رضا طبی مسرور، مریم محفوظیان، شهرام شریفی 

در ادبیات شهرسازی جدید، فضای شهری خلاق به عنوان محل شکل­گیری خلاقیت، دانایی، صنایع خلاق و نوآور و اقتصادی در یک رویکرد ترکیبی درنظرگرفته شده است. اگر بپذیریم که محور تمام موارد فوق حضور سرمایه­های انسانی خلاق و نوآورند، بنابراین فضاهای شهری باید از شرایطی برخوردار باشند که بتوانند این سرمایه­ها را جذب و حفظ کنند که نشان از اهمیت پرداختن به خلاقیت در طراحی یا شیوه های آموزش خلاق در طراحی معماری دانشگاه­ها و مراکز آموزشی برای تربیت معماران و طراحان شهری خلاق دارد. در هنر و معماری نیز، اندیشه و اندیشه­ورزی بخشی اساسی از فرآیند آفرینشگری هنری بشمار رفته و می­رود؛ چنانکه معماری در طول تاریخ، محملی برای بیان اندیشه و تمنیات ذاتی بشری بوده است که تلاش داشته تا تبلور درونمایه های فکری و فرهنگی خود را به ترسیم و تجسیم مادی قرین کند.

ادامه مطلب
ساختمان اداری شرکت طرح صنعتی | گروه معماری زما

دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۸

ارزیابی پردیس‌های درون شهری بر اساس نیازهای بانوان شهروند، نمونه موردی: مناطق شهرداری کرمان الهام شیروانی فراهانی 

از دیدگاه برنامه­ریزی و طراحی شهری، گسترش فضای سبز مفهومی وسیع­تر از توسعه پوشش گیاهی و بهبود شرایط محیط طبیعی شهر دارد و منظور از آن در واقع نوعی ساماندهی و نظم بخشی به فضاهای پراکنده و متنوع سبز است. در عین حال، برخورداری از عدالت فضایی در بهره مندی از فضاها و پارکهای درون شهری از موضوعاتی اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهرهای امروز است. بر این اساس، در این مقاله موضوع نیازهای بانوان از پارکها و فضاهای سبز شهری و ارزیابی آنها از میزان خدمات متناسب با نیازها مورد توجه بوده است.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۹

تاثیر عامل جغرافیای اقلیم‌گرای شهری و طبیعی بر داستان کوتاه نویسندگان خوزستان (با تاکید بر داستان‌های بهرام حیدری) دکتر منوچهر تشکری، دکتر پروین گلی زاده، پروانه حلوسی 

اقلیم جنوب ایران با تنوع فرهنگی و طبیعت خاصی که دارد، منبع الهام فوق­العاده­ای برای فضاسازی در داستان است. وجود نخلستان، شط و دریا، نفت و صنعت، و حتی گرما که از زمینه­های بومی جنوب است، نویسندگان این خطه را بر آن داشته است که در آثار خود از این نعمات خدادادی بهره ببرند و با این شیوه نوعی تشخص سبکی به آثار خویش بدهند. در واقع خوزستان به عنوان مهم ترین قطب ادبیات اقلیمی ایران، بعد از انقلاب و جنگ و به دلیل مهاجرت نویسندگانش ضربات بسیاری متحمل شد.

دریافت کامل مقاله


مقاله ۲۰

ارزیابی فرهنگ محیط زیست در توسعه پایدار صنعت هسته‌ای کشور پونه قائمی *، دکتر سید محمد شبیری، دکتر مریم لاریجانی، دکتر بهروز رکرک

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی فرهنگ محیط زیست در صنعت هسته‌ای به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار سنجش، پرسشنامه بوده است. در این تحقیق مؤلفه‌های فرهنگ محیط زیستی بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای، بررسی اسناد و مدارک، گزارش­های رسمی، منابع ملی و بین­المللی و نیز مصاحبه با متخصصان محیط­ زیست تعیین شده است. ۲۶۰ نفر از مدیران و کارشناسان صنعت هسته‌ای که در حوزه‌های مرتبط با مباحث و موضوعات محیط زیستی فعالیت داشته‌اند، جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده‌اند. روایی پرسشنامه محقق ساخته، توسط اساتید مربوطه اعتبارسنجی و پایایی آن توسط ضریب آلفای­کرونباخ، ۸۸/۰ محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نمره کلی فرهنگ محیط زیستی در صنعت هسته‌ای مثبت ارزیابی شده و سهم افراد با فرهنگ محیط زیست مثبت، معادل ۷/۷۱ درصد و سهم افراد با فرهنگ محیط زیست منفی، معادل ۳/۲۸ درصد تعیین شده است.

دریافت کامل مقاله


 

منبع
نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 3 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن