تأليفاتمجلاتمجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازیمقالات

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی 13 پاییز 1397

فهرست مقالات در  مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

 
۱- هویت ایرانی-اسلامی، نشانه هنر معاصر ایران در عرصه جهانی ‏ | کاظم خراسانی، اصغرکفشچیان مقدم
 
۲- بررسی عوامل موثر بر شکل گیری آسایش محیطی در ساختمان های مسکونی | هستی دهقان سفید سنگی
 
۳ – باغ کودک و تاثیر آن بر افزایش خلاقیت و آموزش کودکان | هستی دهقان سفید سنگی
 
۴- مرکز حمایت از زنان بی سرپرست با رویکرد معماری تعاملی در راستای جایگاه اجتماعی | شهربانو رمضانپور ، مریم کبیری
 
۵- کنکاشی پیرامون نقوش فرشته در تزیینات وابسته به معماری در عهد قاجار | سحرماهودی، هلیا حاجی قاسم، ساناز افتخار زاده، حسین عالی
 

مقاله ۱ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

هویت ایرانی-اسلامی، نشانه هنر معاصر ایران در عرصه جهانی ‏ | کاظم خراسانی، اصغرکفشچیان مقدم

فرآیند جهانی شدنصرفا یک حرکت همگون ساز فرهنگی نيست و به طور فزایندهای به تفاوتها دامن میزند. حضور هر عاملی در عرصه جهانی مستلزم برجستهنمودن هویت متفاوت و منحصر به فرد آنها در نشانههای فرهنگی است که قابليت انتقال از طریق هنر را دارند. نشانههای مربوط به مليت و مذهب و در بازارهای بين المللی بيش از پيش مورد توجه قرار گرفتهاند. سبب میشوند تا فرد متعلق به یک جامعه به واسطه تفاوتهایی که از طریق تعلق به یک ملت خاص، یا یک مذهب خاص در او نمایان میشود، خود را از غير متمایز بداند.
 

مقاله ۲ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری آسایش محیطی در ساختمان های مسکونی | هستی دهقان سفید سنگی

سکونت به مفهوم کیفی آن بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض میباشد. این پیوند از تالش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است مسکن به دو صورت در خدمت انسان است، به او پناهگاهی می دهد تا آسایش را احساس کند و در آرامش به سر برد، و دیگر اینکه حکم نقطه عطف فعالیت های او رادر این جهان دارد از طرفی دیگرباتوجه به اینکه آسایش یک نظر ذهنی است .محدوده های حوزه آسایش مطلق نمی باشند چرا که آسایش حرارتی با فرهنگ، زمان، سالمتی، میزان چربی شخص، پوشاك و فعالیتهای فیزیکی فرد تغییر می کند
 
 

مقاله ۳ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

باغ کودک و تاثیر آن بر افزایش خلاقیت و آموزش کودکان | هستی دهقان سفید سنگی

 

مقاله ۴ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

مرکز حمایت از زنان بی سرپرست با رویکرد معماری تعاملی در راستای جایگاه اجتماعی | شهربانو رمضانپور ، مریم کبیری

یکی از معضالت و مشکالت زنان در جوامع جهان سوم، فقر و محرومیت است که از دستیابی زنان به امکانات و مهارت های الزم برای توانمند شدن جلوگیری به عمل می آورد و سبب می شود که زنان برای بر عهده گرفتن نقش های اجتماعی از توانایی های الزم برخوردار نباشند؛ ولی مسئله اینجاست که در صورت نبود مردان، این نقش ها به اجبار به زنان سپرده می شود اگرچه زنان، توانایی الزم برای بر عهده گرفتن این مسئولیت را دارا نیستند. زنان سرپرست خانوار یکی از گروه های جامعه هستند که به دلیل مسائل و مشکالت پیش رونده ای که دچار آن می باشند؛ به عنوان یکی از اقشار آسیب دیده ی جامعه، نیازمند بررسی و مطالعه هستند.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۳

کنکاشی پیرامون نقوش فرشته در تزیینات وابسته به معماری در عهد قاجار | سحرماهودی، هلیا حاجی قاسم، ساناز افتخار زاده، حسین عالی

دوره قاجار را میتوان دوره نوآوری و شروع تحوالت جدید در هنر و معماری ایران دانست. ازجمله این تحوالت، رابطه فزاینده و مراودات مختلف با غرب است که به دنبال ورود دانشها و علوم جدید به ایران، شاهد تأثیرات این امربر هنر و معماری این دوره هستیم. در همین راستا هدف از این پژوهش ابتدا شناختن معنا و مفهوم فرشته و ویژگی آن در دوره قاجار و جایگاه آن در ادیان مختلف است. در این مقاله از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و مطالعات کتابخانهای و همچنین مطالعات میدانی، استفادهشده است. بر اساس بررسی و مطالعات صورت گرفته، فرشته موجودی لطیف و نامریی باقدرتی فراتر از زمان و مکان میتواند برتر از مقتضیات بشری سیر کرده و بین آسمان و زمین به حرکت درآید.


 

منبع
مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن