تأليفاتمجلاتمجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازیمقالات

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی 11 بهار 1397

فهرست مقالات در  مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

 
۱- شناسایی عوامل هویت ساز اقامتگاه تفریحی ‏ | مهسا عرفانی ، عفت صبوحی، مسعود شفیعی
 
۲- اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر میدان شهری پیاده محور (نمونه موردی:میدان شورا) | سمیه حسن پور ، عفت صبوحی، مسعود شفیعی
 
۳ – بازطراحی یا بازآفرینی: نگاهی نو به پروژه‌های شهری در فضاهای متروک و بلااستفاده | فرانک تابش،عفت صبوحی
 
۴- بررسی فاکتورهای موثر بر طراحی خانه موسیقی در راستای مشترکات معماری و موسیقی | الهه ابراهیم زاده، دکتر حامد نجف پور
 
۵- مطالعه اقتصادی تاثیر گذاری طرح توسعه هواشناسی کاربردی در معماری و شهر سازی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی | آزاد توحیدی سردشت،صادق ضیائیان، مهدی کریمی صدیق، اسماعیل کامیاب نسب
 
۶- جستاری پيرامون هنر کاشیکاری در مساجد شاخص اصفهان با تاکید بر رنگ و نور در دوره صفویه | سمیه منتی .حسین عالی
 
۷- مطالعه راهبردی استفاده از پدافند غیر عامل در ساخت و سازهای شهری | مجید زمانی بیدختی
 
۸- بررسی عملکرد لرزه ای قابهای کوتاه فولادی با اتصالات نیمه گیردار تحت تاثیر شتاب نگاشت نزدیک گسل | عادل قربانی اصل ، فواد کریمی
 
۹- اثر تغییر جزئیات آرماتورگذاری در کناره های باز شوهای دیوار برشی بتنی بامعیار کرنش پلاستیک | رضا اسماعیلیان، مهدی وجدیان
 
۱۰- نقش نگارگری در معماری ایرانی(نمایش کوشک) | شکوفه میرزایی ، سمیرا چقامیرزایی 
 

مقاله ۱ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

شناسایی عوامل هویت ساز اقامتگاه تفریحی ‏ | مهسا عرفانی ، عفت صبوحی، مسعود شفیعی

 

مقاله ۲ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر میدان شهری پیاده محور (نمونه موردی:میدان شورا) | سمیه حسن پور ، عفت صبوحی، مسعود شفیعی

 
 

مقاله ۳ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

بازطراحی یا بازآفرینی: نگاهی نو به پروژه‌های شهری در فضاهای متروک و بلااستفاده | فرانک تابش،عفت صبوحی

 

مقاله ۴ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

بررسی فاکتورهای موثر بر طراحی خانه موسیقی در راستای مشترکات معماری و موسیقی | الهه ابراهیم زاده، دکتر حامد نجف پور

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۱۱

مطالعه اقتصادی تاثیر گذاری طرح توسعه هواشناسی کاربردی در معماری و شهر سازی مطالعه موردی استان آذربایجان غربی | آزاد توحیدی سردشت،صادق ضیائیان، مهدی کریمی صدیق، اسماعیل کامیاب نسب


مقاله ۶

جستاری پيرامون هنر کاشیکاری در مساجد شاخص اصفهان با تاکید بر رنگ و نور در دوره صفویه | سمیه منتی .حسین عالی

 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۷

مطالعه راهبردی استفاده از پدافند غیر عامل در ساخت و سازهای شهری | مجید زمانی بیدختی

در مناطق شهری، صدمات جنگی شامل ترکیبی از ویرانه های کالبدی و اختلال در عملکرد عناصر شهری است. انهدام سازه ها و ساختمان ها، شبکه راهها و دسترسی ها، تاسیسات مخازن آب، نیروگاهها، خطوط ارتباطی تلفن، برق، آب، گاز و… از آن جمله این آسیب ها می باشد.در حقیقت، پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب پذیری هنگام بحران بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره گیری از فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. معمولا بعد از روزهای اول و تهاجم هوایی ، جنگ زمینی آغاز می شود که طی آن زیر ساخت های حساس و مهم کشور، با همان دقت اولیه ولی با گستردگی بیشتر مورد تهاجم قرار میگیرد.

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۸

بررسی عملکرد لرزه ای قابهای کوتاه فولادی با اتصالات نیمه گیردار تحت تاثیر شتاب نگاشت نزدیک گسل | عادل قربانی اصل ، فواد کریمی

در این مقاله ، به بررسی رفتار لرزه ای قابهای دوبعدی فوالدی بدون سیستم مهاربندی با اتصاالت نیمه گیردار و ترکیب های مختلف از اتصاالت گیردار و نیمهه گیهردار، تحت شتاب نگاشت های نزدیک گسل پرداخته شده و با عملکرد لرزه ای قاب با اتصاالت گیردار مقایسه شده است. به این منظور یک گروه قاب فهوالدی سهه طبقهه بها سه دهانه مساوی به نمایندگی از قابهای با ارتفاع کم با اتصاالت گیردار، نیمه گیردار و ۲۶ ترکیب مختلف از اتصاالت گیردار و نیمه گیردار تحت چههار شهتاب نگاشهت نزدیک گسل بر اساس ساختار زمین و سایت ، به روش تاریخچه زمانی و به کمک نرم افزار opensees تحلیل دینامیکی غیهر خطهی شهده اسهت و پاسه دینهامیکی گروه در تراز خرابی قاب گیردار مقایسه شده است.

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۹

اثر تغییر جزئیات آرماتورگذاری در کناره های باز شوهای دیوار برشی بتنی بامعیار کرنش پلاستیک | رضا اسماعیلیان، مهدی وجدیان

دیوار برشی از اجزای بارجانبی اصلی در سازهها میباشد. در برخی از مواقع به دلیل محدودیتهایی مانند موانعع معمعاری، بایعد در درون دیوار برشی بازشو تعبیه گردد. تعبیه بازشو منجر به تغییر رفتار لرزهای این عضو از سازه خواهد شد. در این مقاله به بررسی رفتار لرزهای دیعوار برشی دارای بازشو تحت آرایشهای مختلف میلگرد پرداخته شده است. برای این منظعور سعه آرایعش مختلعف ۹۰، ۴۵ و ۳۰ درجعه از میلگعرد دیوار در نرم افزار ABAQUS مدلسازی شدند. الگوی رفتار سازگار برای متریال به کار برده شده در سیسعت معورد ملالععه بعه همعراه معش بندی و شرائط مرزی مناسب برای آن در نرم افزار معرفی میگردد. نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی انجام گرفته نشعان دهنعده عملدعرد لرزهای بهتر در دیوار برشی دارای آرایش میگرد ۴۵ درجه نسبت به سایر دیوارها بودند.

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۱۰

نقش نگارگری در معماری ایرانی(نمایش کوشک) | شکوفه میرزایی ، سمیرا چقامیرزایی 

ساختن بناهای شاخص مانند کوشک یادگارمعماری دوران کهن است که بیانگر تاریخ و اقتدار شهریارانی ایرانی بوده است ،که از نظر تزئینات با بناهای دیگر تفاوت دارند نگارگری ایرانی ترجمه ناب فرهنگ وتاریخ ایران به زبان تصویر است. نگارگری هایی که تصاویر مشترکی با معماری دارند گاها، ارتباط معنایی میان نگارگری ومعماری را به وجود می آورند که به روش توصیفی و مطالعه تطبیقی و بررسی منابع کتابخانه ای واستناد به شواهد موجود در عناصر فضایی کاخ ها و نگاره های کوشک داستان ضحاک در شاهنامه طهماسبی این مهم حاصل شد که نگارگری خلقتی است واقعی از الگوی موجود معماری آن.

 دریافت کامل مقاله


 

منبع
مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن