تأليفاتمجلاتمجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازیمقالات

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی 7 زمستان 1396

فهرست مقالات در  مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

 
۱- تحلیلی بر جهانی شدن و تحولات اقتصادی کیفیت زندگی شهری ‏ | راشد صفوی، سید محمد رضازاده
 
۲- بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی پیمانکاری و شرایط عمومی قرارداد براي فرم های استاندارد نظام مهندسی استان گلستان | نوید یعقوب زاده، آزاده خواجوی، فائزه خواجوی
 
۳ – بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه مورد مطالعه شهر قزوین | حسین عالی ، سیده حمیده میرحسینی
 
۴- نقش اجتماع پذیری در کتابخانه های عمومی | علی محمد اندیشمند ، محسن دهقانی تفتی ، سمیه امیدواری
 
۵- تحليل رابطه انعطاف‌پذيري در طراحي و تأثير آن در ساختار فضاي بيمارستان | منصور پاگیری قلعه نویی
 
۶- کاوش در مفاهیم صور نجومی به عنوان عنصر تزئینی با تکیه بر آثار فلزی سـده های میـانه (دوره سلـجوقی) | حسین عالی ، مهشید داب
 
۷- ارزیابی تاثیرات منفی زیست محیطی ناشی از احداث سد | رحیم زارع ، بهزاد کلانتری
 
۸- تبیین الگوهای فضای باز در مجتمع های مسکونی براساس تئوری جدید شهری (کریستوفر الکساندر)نمونه موردی محله کلپای همدان | محمد دوستی ، سید محمود معینی ، امید دژدار 
 

مقاله ۱ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

تحلیلی بر جهانی شدن و تحولات اقتصادی کیفیت زندگی شهری ‏ | راشد صفوی، سید محمد رضازاده

 

مقاله ۲ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

بررسی تطبیقی مفاد شرایط عمومی پیمانکاری و شرایط عمومی قرارداد براي فرم های استاندارد نظام مهندسی استان گلستان | نوید یعقوب زاده، آزاده خواجوی، فائزه خواجوی

هرکشوری در پی رشد و تعالی خود است که پروژه های عمرانی نقش چشمگیری در رسیدن به این مهم دارد. در ایران برای اجرای پروژه های عمرانی که یک سمت قرارداد آن بخش عمومی است از شرایط عمومی پیمانکاری استفاده می شود. در مقابل در پروژه هایی که هر کدام از طرفین قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی غیر از بخش عمومی باشد از قرارداد اجرای ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان که شرایط عمومی اجرای آن در فصل هشتم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ذکر شده بکار می رود.
 
 

مقاله ۳ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

بررسی هندسه نقوش گره در کاشی کاری مساجد دوره صفویه مورد مطالعه شهر قزوین | حسین عالی ، سیده حمیده میرحسینی

کاشی کاری در ایران از مفاهیم معنوی و عرفانی در هنر به شمار می رود و در تزئینات مکانهای مذهبی چون مسجد، نقش اساسی ایفا می کند. هویت معماری دوره صفویه، در زمان شاه عباس اول شکل گرفت و رویداد بازگشت به سبک معماری قدیم ایران حادث شد. اغلب بناهای دوره صفویه مانند مساجد، مدارس وکاروانسراها به شکل چهار ایوانی بنا شد و عناصر مذهبی چون گنبد، ایوان، طاق نما، سردر ورودی و حتی منارها با کاشی به خصوص معرق و هفت رنگ مزین گردید.
 

مقاله ۴ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

نقش اجتماع پذیری در کتابخانه های عمومی | علی محمد اندیشمند ، محسن دهقانی تفتی ، سمیه امیدواری

در مقاله حاضر به نقش کتابخانه های عمومی به عنوان بستر مناسب و ظرفی اجتماعی در جهت رشد جامعه و اجتماع پذیری معماری که جذب کننده افراد باشد طرح مساله شده است و رابطه بین حوزه های عمومی و اجتماعی کتابخانه ها و پیوستگی آن با نقش جامعه پذیربودن معماری، بدین صورت که با روش تحقیق کتابخانه ای و به صورت استدالل منطقی در مبانی نظری، به جستجوی مولفه های اجتماع پذیری در بعد کالبدی و فعالیتی و نقشی که کتابخانه های عمومی خود را می توانند از شکل و ظاهر قرائت خانه هایی خشک و بی روح، به صورت پویا و مشارکتی در بیاورند و مراجعه کنندگان را به افرادی آگاه و ناظر تبدیل کند و موجب رضایت مندی و سودمندی آنها شود پرداختیم.

 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵ مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی ۷

تحليل رابطه انعطاف‌پذيري در طراحي و تأثير آن در ساختار فضاي بيمارستان | منصور پاگیری قلعه نویی

ساختمان بيمارستانها يكی از اجزای مهم در سيستمهای مراقبت بهداشتی– درمانی هستند و طبيعتا بسيار پيچيده میباشند. نيازهای مراقبت بهداشتی – درمانی به سرعت در حال تغيير است و آن به علت توسعههای تكنولوژيكی در شاخه پزشكی و تجهيزات تشخيصی است. با توجه به عدم اطمينان در آينده از تجهيزات پزشكی و تشخيصی از نظر اندازه ، وزن و ……ساختار بيمارستان بايد به شيوه انعطاف پذيری طراحی شود تا بتواند به اين عدم قطعيتهای آينده، فضای بينابينی، محل قرار گيری تاسيسات برقی، مكانيكی و ساير خدمات و پيش بينی فضای نرم در مجاورت آنها و مفهوم ساختمانهای باز ، میتوان ساختار بيمارستان را به اندازه کافی انعطاف پذير در جهت تطبيق با آينده ساخت.


مقاله ۶

کاوش در مفاهیم صور نجومی به عنوان عنصر تزئینی با تکیه بر آثار فلزی سـده های میـانه (دوره سلـجوقی) | حسین عالی ، مهشید داب

سرزمین ایران در دوره ا سالمی شاهد افت و خیزهای ب سیاری در زمینه های اجتماعی، سیا سی، فرهنگی و هنری بوده ا ست. اما در تمامی ادوار تاریخی، هنر ایران، در ج ستجوی نیروهای آ سمانی بوده و کوشییده تا با وسیایلی که دارد با این نیرو ارتباط برقرار سیازد. نجوم و ابزار نجومی در دوران بعد از اسالم به دلیل ضرورت ها و نیازهای مختلف در زندگی مسلمانان نظیرآگاهی از زمان طلوع و غروب خورشییید جهت اقامه نماز و نیز مسییا ل جغرافیایی و به ویژه دریانوردی و پدیده طالع بینی، سعد و نحس بودن روزها به یکی از مهم ترین پدیده های علمی تبدیل شد.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۷

ارزیابی تاثیرات منفی زیست محیطی ناشی از احداث سد | رحیم زارع ، بهزاد کلانتری

سدها یكی از سازه های مهم در سيستم های انتقال و ذخيره منابع آب می باشند. بنابراین با توجه به رشد وتوسعه سدسازی در جهان لزوم بررسی پيامدهای زیست محيطی سد از اهميت خاصی برخوردار است. سدها دارای اثرات مثبت و منفی برروی محيط زیست می باشند. از پيامدهای مخرب ایجاد سد سازی ميتوان به اثرات اجتماعی و اقتصادی، هيدروليكی، بيولوژیكی، بهداشتی، تاثيرات جوی وغيره می توان اشاره کرد که تاثيرات آن می توان به شدت موجب تغيير و پيچيدگی شود.

 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۸

تبیین الگوهای فضای باز در مجتمع های مسکونی براساس تئوری جدید شهری (کریستوفر الکساندر)نمونه موردی محله کلپای همدان | محمد دوستی ، سید محمود معینی ، امید دژدار 

اصلی بسیار ساده برای تعریف چیستی ساختمان وجود دارد در بخش زیادی از تاریخ بشر، مردم این اصل را می دانستند و بناهای خوود را بوه نحووی بوه مثابه نسخه ای عظیم از این اصل می ساختند. اما ما آزادانه تصمیم گرفتیم سرپیچی از این اصول را برگویینیم و بوا تبروری هوانواال توال کوردیم بوا ادعاهای گوناگون دروغین در مشاجراتمان، رویبرد مصنوعی مان را به شدت تصدیق و ادعاکنیم « چیی جدید اقتضای دوران مدرن » است.تعاریف فضای شهری امروزی حاصل نگر توام به هر دو بعد فرم)کاارد( و عملبرد(محتوا)ست ضرورتاً فضای شهری را نه فقط باید از طریوق ویژگیهوای زیروایی شناختی آن بلبه باید از طریق تحلیل مشخصه های محتوای آن مورد بازشناسی قرار داد .بنابراین در بررسی و تحلیل تاثیرات آن نیی ایون دو فواکتور مالال عمل خواهد بود.

 دریافت کامل مقاله

منبع
مجله علمی پژوهش در عمران، معماری و شهرسازی
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن