تأليفاتفصلنامه مسکن و محیط روستامجلاتمقالات

فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۵۴

فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره 154 تابستان 1395

فهرست مقالات در فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۵۴

۱- مقیاس‌های روش زندگی در مسکن | محسن افشاری، دکتر شهرام پوردیهیمی
 
۲- شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع پذیری در حوزه مسکن ‏ | حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، سید باقر حسینی
 
۳- مسئله یابی و مسئله گشایی در فرایند طراحی روستا | دکتر حمید رضا شریف
 
۴ – تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به‌منظور بهبود تعامل اعضای خانواده | اکرم حسینی، تکتم جعفرزاده، فهیمه رهبان
 
۵- مفاهیم در الگوی معماری مسکن روستایی (پژوهشی مورد در روستاهای استان خراسان رضوی) | دکتر فرهنگ مظفر، امین عبدمجیری، عاطفه سادات هاشمیان
 
۶- رویکرد تحلیلی نحو(چیدمان) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن بومی قشم (نمونه موردی روستای لافت) | فاطمه طباطبایی ملاذی، ژاله صابرنژاد
 
۷- توسعه و حفاظت در بافت های ارزشمند روستایی، با رویکرد به فرهنگ بومی | میترا آزاد، سید احسان میرهاشمی روته
 
۸- بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتی تحت کشش قطری با رویکرد تقویت خشت و ملات | اصغر وطنی اسکویی، محمد افضلی، محمد رضا مددی پور، علی بخشی
 
۹- تحلیلی بر نقش عوامل مؤثر بر پایداری مسکن در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر) | محمدرضا بسحاق، احمد تقدیسی، علی آقا امرایی، کمال دانش
 
 

مقاله ۱ فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۵۴

مقیاس‌های روش زندگی در مسکن | محسن افشاری*، دکتر شهرام پوردیهیمی

«روش زندگی و مقیاس‌های آن» به‌عنوان یک مؤلفه فرهنگی بارز و تأثیرگذار در شکل‌دهی مسکن و محیط مسکونی می‌باشد. روش زندگی در مقیاس‌های متفاوت فردی و جمعی، طی فرادادهای فرهنگی، نمود آشکار فرهنگ در زندگی انسان به‌شمار می‌رود که قرارگاه‌های رفتاری را در محیط ساخته شده انتظام می‌بخشد. در مقیاس‌های مختلف روش زندگی در مسکن تعاریف گوناگونی مطرح گردیده است، لیکن تحقیق حاضر، با هدف روشنگری اذهان طراحان از طریق یک روش تحقیق کیفی نظام‌مند، به تحلیل مقیاس‌های روش زندگی در محیط‌های انسان ساخت بومی پرداخته است.
 
 

مقاله ۲ فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۵۴

شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع پذیری در حوزه مسکن ‏ | حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، سید باقر حسینی

در عصر حاضر اگرچه فردگرایی افزایش پیدا کرده است اما وجود فضاهایی برای جمع شدن خانواده می‌تو‌اند عاملی برای توسعه دوستی‌ها و حفظ انسجام در مسکن باشد. تلاش برای یافتن متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در حوزه مسکن هدف تحقیق حاضر است. در این راستا ضرورت داشت با تکنیک دلفی به جمع‌آوری متغیرهای مؤثر بر افزایش تعاملات اجتماعی از نظر خبرگان پرداخته شود. ابتدا به جمع­آوری متغیرهای مؤثر بر اجتماع‌پذیری در سه حوزه شهرسازی، معماری و طراحی محلات و مجتمع‌های مسکونی با ابزار مطالعه کتابخانه‌ای اقدام گردید.
 

مقاله ۳ فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۵۴

مسئله یابی و مسئله گشایی در فرایند طراحی روستا | دکتر حمید رضا شریف

یکی از مسائل و مشکلات مترتب بر روستاها در حال حاضر عدم برآورده شدن نیازهای افراد و گروه­های مردم روستا در ترکیب محیط فعلی است. گرچه شناخت کافی از کلیه مسائل مترتب بر طراحی به طرح بهتر نمی­انجامد، اما شناخت کامل مسائل طراحی به‌منظور طراحی بهینه، ضروری است. مشکلات طراحی زمانی به وجود می­آید که مطالعات اصلی با تمرکز بر ارائه راه­حل­های طراحی برای رفع مسئله­ای خاص صورت گرفته و در فرایند طراحی به بررسی مشکلات، بحث درباره مسئله خاص و ارائه ایده طراحی برای رفع آن‌ پرداخته می­شود و به ندرت، به یافتن مسائل و آنالیز مشکل مترتب بر طراحی در تصمیم­گیری و به‌ویژه تأثیر راه­حل موضعی بر مسائل دیگر توجه می­شود.
 
 

مقاله ۴ فصلنامه مسکن و محیط روستا شماره ۱۵۴

تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به‌منظور بهبود تعامل اعضای خانواده | اکرم حسینی، تکتم جعفرزاده، فهیمه رهبان

آسایش خانواده و فراهم ­آمدن امکان ارتباط و تعامل مناسب اعضای خانواده با یکدیگر و حتی با سایر نزدیکان، نیازمند طراحی مناسب سازمان فضایی مسکن می‌باشد. ‌با توجه به نیازهای متفاوت هر کدام از اعضای خانواده در هر سن و موقعیت، فضاهای مسکن باید به‌گونه­ای طراحی گردند تا علاوه بر پاسخ­گویی به نیازهای جسمی و روانی هر یک از اعضاء، مانع ارتباط مناسب آن‌ها نیز نگردد زیرا بی‌توجهی ‌به این مقوله، سبب تقویت فردگرایی و وارد آمدن صدمات جبران­ناپذیری به بنیاد خانواده خواهد شد.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۵

مفاهیم در الگوی معماری مسکن روستایی (پژوهشی مورد در روستاهای استان خراسان رضوی) | دکتر فرهنگ مظفر، امین عبدمجیری، عاطفه سادات هاشمیان

بشر در بستر مفاهیم می‌اندیشد و عمل می‌کند. این مفاهیم در همه ابعاد زندگی او حضور دارند. معماری نیز همانند تمامی دست ساخت‌های بشر، از نظام­های مفهومی ذهن او تبعیت می‌کند. با توجه به مجموعه تحقیقاتی که در عرصه معماری صورت گرفته است، می‌توان از الگوها به‌عنوان بستری برای بروز این نظام­ها در ساماندهی عناصر کالبدی نام برد. پرداختن به این نکته می‌تواند پاسخی باشد در برابر برخی ابهاماتی که در حال حاضر نسبت به چرایی کیفیت نامناسب خانه­های امروزی روستایی وجود دارد.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۶

رویکرد تحلیلی نحو(چیدمان) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن بومی قشم (نمونه موردی روستای لافت) | فاطمه طباطبایی ملاذی، ژاله صابرنژاد

هدف از این پژوهش، دریافت پیکره‌بندی فضایی هماهنگ با روابط اجتماعی و فرهنگی مردم بومی لافت می‌باشد. در پژوهش اخیر از روش تحلیلی نحو فضایی(چیدمان فضایی)، به‌منظور بررسی روابط فضاهای مسکن بومی این منطقه استفاده‌شده است. برای انتخاب نمونه‌های موردبررسی، ابتدا خانه‌ها از لحاظ نحوه‌ استقرار حجم، به ۴ دسته تقسیم‌شده و از هر دسته، ۵ نمونه انتخاب گردید. سپس در مقیاسی از جزء به‌کل، با ترسیم نمودار توجیهی برای هر نمونه به‌وسیله‌ نرم‌افزار «ای گراف»، ابتدا در «مقیاس خرد»، مؤلفه‌های عمق، مرتبه‌ نسبی، هم‌پیوندی، کنترل و نوع فضا ازنظر ارتباط‌ مورد بررسی قرار گرفت.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۷

توسعه و حفاظت در بافت های ارزشمند روستایی، با رویکرد به فرهنگ بومی | میترا آزاد، سید احسان میرهاشمی روته

توسعه در روستاهای واجد ارزش تاریخی چه با نگرش حفاظت، مرمت و یا احیا، به متغیرهای مختلفی وابسته بوده که ریشه آن در برداشت صحیح از مفهوم روستاست. تعاملی که انسان با محیط برقرار کرده و پاسخ متقابل محیط به نیاز انسان، مفهوم بوم را ساخته که در پس آن، فرهنگی است که حداقل در حوزه کالبد معماری، می­تواند « پایه و اساس سنت معماری ایرانی » معرفی گردد. حفظ این ارزش­ها در دل توسعه، بر نسل حاضر الزام بوده و ضرورت پژوهش در این زمینه است.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۸

بررسی آزمایشگاهی دیوار خشتی تحت کشش قطری با رویکرد تقویت خشت و ملات | اصغر وطنی اسکویی، محمد افضلی، محمد رضا مددی پور، علی بخشی

در این مطالعه نحوه بهبود عملکرد لرزه‌ای دیوارهای خشتی جدید مورد بررسی قرار گرفته است. بهبود عملکرد با دو دیدگاه بهبود مشخصات بلوک و ملات، انجام شده است. بدین منظور ابتدا بلوک‌‌های خشت با افزودنی‌‌های طبیعی (لیف خرما، پوسته برنج، خرده چوب و کاه) با درصد‌‌های وزنی مختلف ۳/۰، ۶/۰ و ۹/۰تقویت شده‌اند. در انتخاب افزودنی­ها سعی شده است از افزودنی­های طبیعی، ارزان و موجود در اکثر نقاط جهان استفاده شود.  بهترین نمونه‌‌ تقویت شده، با توجه به بهترین مقاومت فشاری و دوام در برابر آب‌شستگی انتخاب شده است.
 

 دریافت کامل مقاله


مقاله ۹

تحلیلی بر نقش عوامل مؤثر بر پایداری مسکن در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر) | محمدرضا بسحاق، احمد تقدیسی، علی آقا امرایی، کمال دانش

شاخص‌های مسکن پایدار به‌عنوان یک برنامه و ابزاری ضروری برای بیان پایداری ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مسکن از جایگاه ویژه‌ای در امر برنامه‌ریزی مسکن روستایی برخوردار هستند. بنابراین تدوین یک برنامه در بخش مسکن پایدار روستایی نیازمند شناسایی، تجزیه و تحلیل ابعاد و اجزای مختلف مسکن پایدار است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر شاخص‌های پایداری مسکن روستایی می‌باشد که به‌صورت مطالعه موردی در دهستان ملاوی شهرستان پلدختر صورت گرفته است.
 

 دریافت کامل مقاله

ادامه مطلب
مجله علمی پژوهشی مرمت و معماری ایران شماره 8
منبع
فصلنامه مسکن و محیط روستا
برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن