تأليفاتفصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفهمجلاتمقالات

فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷

فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷ پاییز ۱۳۹۲

فهرست مقالات در فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷

۱- بازشناسى توانايى احساس » براى خلق يك معمارى زنده با استناد به آراى كريستوفر الكساندر | مهسا رحمانى, امين نادرنژاد
 
۲- تعامل بين ايده يابى و پردازش ايده در تفكر طراحى معمارى | حميدرضا شريف, حميد نديمى
 
۳- آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحيت ديد به آسمان از پنجره | سپيده مسعودى نژاد
 
۴ – ارزيابى ميزان توفيق و پيامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ايران | حميد ماجدى, اميرحسين پورجوهرى
 
۵ – شبيه سازى و تحليل الگوى رشد شهرى كلان شهر اهواز با استفاده از مدل تركيبى ماركوف سلول هاى خودكار ۱(Markov- CA) | آرمان خواجه برج سفيدى, على سلطانى
 
۶- پژوهشى پيرامون برج منسوب به طغرل در رى | نگار يوسفى
 
۷- بررسى سير تحول ايوان در خانه هاى سنتى دشت يزد اردكان از دورة مظفرى تا قاجار | ليلا ذاكرعاملى, عبدالله جبل عاملى
 

 

چکیده مقاله ۱ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷

بازشناسى توانايى احساس » براى خلق يك معمارى زنده با استناد به آراى كريستوفر الكساندر | مهسا رحمانى, امين نادرنژاد

برانگيخته شدن احساس مقوله اى است كه در دامنة وقايع روزانة هر فرد به چشم می خورد. حالتى كه در تجربه بسيار ساده، اما در بيان با محدوديتهايى روبه رو است. همه می دانيم كه دنياى امروز، احساس و برانگيخته شدن آن را مقوله اى متناظر با جنبه هاى كيفى امور می پندارد و نتايج حاصل از آن را نسبى تلقى میكند و از اين رو بررسى جامع يك چيز را به تحليل هاى كمى آن محدود می كند.

 

چکیده مقاله ۲ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷

تعامل بين ايده يابى و پردازش ايده در تفكر طراحى معمارى | حميدرضا شريف, حميد نديمى

از پژوهش هاى صورت گرفته در زمينة طراحى چنين برمى آيد كه فرايند طراحى را مى توان شامل دو فرايند اصلى ذهنى دانست، يكى « ايده يابی» و ديگرى «پردازش ايده». اما اين سؤال مطرح است كه آيا ميان اين دو مرحله نسبتى هست؟

اين مقاله و پژوهش پشتيبان آن تلاشي براي يافتن رابطة تعاملى ميان دو فرايند ذهنى ايده يابى و پردازش ايده، با سود بردن از يافته هاى حوزة روان شناسى شناختى است.

 


چکیده مقاله ۳ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷

آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحيت ديد به آسمان از پنجره | سپيده مسعودى نژاد

در دهه هاى اخير، در شيوه هاى رايج ساخت وساز در كلان شهرهايى چون تهران و ضوابط و مقرراتى كه در امر معمارى و شهرسازى ملاك عمل بوده اند از عملكرد « ديد » پنجره و منظرة قابل رؤيت ، آن غفلت شده است. به طورى كه، ديد پنجرة بسيارى از آپارتمان هاى مسكونى محدود به عناصر ساخته شده است، و از ديد به منظره اى طبيعى و حتى ديد به آسمان محروم هستند.

 


چکیده مقاله ۴ فصلنامه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی صفه شماره ۳۷

ارزيابى ميزان توفيق و پيامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ايران | حميد ماجدى, اميرحسين پورجوهرى

بسان غالب شهرهاى كشورهاى در حال توسعه، شهرهاى ايران نيز با آهنگ شتابناكى رو به گسترده تر شدن هستند. اين موضوع همواره به صورت يك دغدغة جدى توجه برنامه ريزها و طرا ح هاى توسعة شهرى ايران (از ابتداى شكل گيرى طر ح هاى توسعه تاكنون) بوده به طورى كه از جملة تأثيرگذارترين موضوع ها بر شكل گيرى ايدة ساختار فضايى پيشنهادى براى شهرها، چگونگى مواجهه با مقولة رشد شهرى است. در يك نگاه عمومى در طى پنج دهة اخير در ايران، سياست كمابيش ثابت مديريت رشد شهرى مبتنى بر محدودسازى رشد و ابزار آن و نيز تعريف خط محدوده بوده است. 

 


چکیده مقاله ۵ 

شبيه سازى و تحليل الگوى رشد شهرى كلان شهر اهواز با استفاده از مدل تركيبى ماركوف سلول هاى خودكار ۱(Markov- CA) | آرمان خواجه برج سفيدى, على سلطانى

برنامه ريزى فعاليتى براى هدايت آينده است، بنا بر اين به شدت به گذشته و حال مقيد شده است. از طرفى ديگر برنامه ريزان همواره خواستار ابزارى بوده اند كه قابليت هاى تحليل، حل مسئله و تصميم گيرى آن ها را افزايش دهد، مدل سازى شهرى ابزارى براى افزايش قدرت تحليل تصميم سازان و برنامه ريزان است كه مى تواند در خدمت علمى تر كردن فرايند برنامه ريزى قرار گيرد و پيش بينى تحولات فضايى را، به مثابه بازتاب همة متغيرهاى اقتصادى  اجتماعى، آگاهى دهد.

 

چکیده مقاله ۶

پژوهشى پيرامون برج منسوب به طغرل در رى | نگار يوسفى

سفرنامه ها و متون جغرافيايى و تاريخى منابع ارزشمندى در تحقيق دربارة معمارى ايران در زمان هاى گذشته هستند، و اهميت آن ها به ويژه در بيان آثارى است كه يا از بين رفته اند، و يا در آن ها تغييرى ايجاد شده است. يكى از اين آثار، برج آرامگاهى منسوب به طغرل در رى است. در تاريخ دقيق و انتساب اين برج ترديد وارد است؛ اما تعلق آن به عهد سلجوقيان تأييد مى شود. اين برج در حالى كه نيمه ويران شده بود، در زمان ناصرالدين شاه قاجار تعمير و بازسازى شد؛ اما بر اساس برخى منابع، با اين تعمير بخش هايى از بنا دستخوش تغيير شد. در اين مقاله ويژگى هاى ساختمان برج، پيش از بازسازى آن، در تصاوير قديمى برج، متون شرقيان (شامل سفرنامه ها و متون جغرافيايى و تاريخى)، و سفرنامه هاى غربيان جستجو شده، و در اين ميان تاريخ بنا و شكل كنونى آن نيز درنظر گرفته شده است.
 

 


چکیده مقاله ۷

بررسى سير تحول ايوان در خانه هاى سنتى دشت يزد اردكان از دورة مظفرى تا قاجار | ليلا ذاكرعاملى, عبدالله جبل عاملى

سير تحول معمارى ايوان در خانه هاى دشت يزد- اردكان با استعانت از روش مكاتب فكرى گونه شناسى قرن بيستم و از طريق كنار هم قرار دادن ايوان هاى خانه هاى اين منطقه در فازهاى مختلف تاريخى تجزيه وتحليل شده اند. اين نوشتار با تكيه بر داده هاى حاصل از مطالعه، مستندسازى، و پى گيرى هاى انجام شده در دوازده خانة مظفرى و سى خانة صفوى و از طريق مقايسة تطبيقى ايوان هاى اين نمونه ها تنظيم شده است. 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن